About

توضیحات

من بردیا ودودخواه هستم دانش‌آموز دبستان پژوهش محور دکتر محمدشفیعی